BIBELTIMER OG SEMINARER

BIBELTIMER

HVOR: Konferanserommet

HVEM: Bjarte og Abigail Onsrud

Bjarte Onsrud er 33 år fra Snertingdal utenfor Gjøvik. Bodd der meste av barndommen, foruten et par år i Niger og Kongo hvor foreldrene var misjonærer. Gift med Abigail, har 2 barn. Studerte medisin på kull H09 i Oslo. Var engasjert i Lukas og Konferanse-styret under studiet. Møtte Abigail ICMDA-konferanse i Nederland sommeren før siste året på studiet. Hadde turnus på Gjøvik sykehus, og har blitt der siden, er nå LIS ved anestesiavdelingen. Liker å jogge og fly seilfly, men syns han har for lite tid til begge deler.

Abigail Onsrud er også 33 år, født i Addis Abeba i Etiopia. Bodde i USA frem til hun var 5 år, flyttet deretter til Pietermaritzburg i Sør-Afrika. Studerte medisin på Nelson Mandela Medical School i Durban, var ferdig i 2012. Jobbet som turnuslege og et par år som LIS i Sør-Afrika, hovedsakelig innen pediatri. Engasjerte seg i Christian Medical Fellowship i Sør-Afrika, møtte Bjarte på ICMDA-konferanse i Nederland. Giftet seg og flyttet til Norge i 2017. Har 2 barn. Jobbet som studentkoordinator i NKLF fra 2017-2021. Er nå LIS1 i Gjøvik kommune. Glad i lovsang og å snakke med mennesker.FREDAG: Bjarte Onsrud – “Utrustet til å lese”

Hvordan kan man leve et godt liv som student? Hvilke utfordringer gjelder særlig i denne fasen av livet? Kan Bibelen gi oss noen råd om hvordan å innrette studentlivet best mulig? Hvilke forbilder viser Bibelen oss? Hvordan kan man finne og holde fast på sannhet midt i en tilsynelatende uendelig mengde av bøker, artikler og meninger? 

LØRDAG: Bjarte Onsrud – “Utrustet til å lege”

Er det forskjell på å være en kristen lege vs. en ”vanlig” lege? Hva kan vi lære av Jesus om hvordan vi kan leve best mulig, når vi skal tjene og kurere våre medmennesker? Har troslivet og medisinen noen kontaktflater mot hverandre, eller bør de to helst holdes adskilt? Hvilke rollemodeller og prinsipper kan vi lære av troende leger som har gått før oss?

SØNDAG: Abigail Onsrud – “Utrustet til å leve”

“Jo mer jeg reflekterer rundt det å være utrustet til å leve, jo mer tenker jeg på hensikten til å leve. Ikke bare for å leve, men den spesielle gnisten som hele verden på mange forskjellige måter søker etter, lengter etter og kjemper for. Det er dette jeg skal snakke om i dag.”SEMINARER

FREDAG

FØRSTE HOVEDSEMINAR: Hva står på spill i livets store spørsmål?”

HVOR: Konferanserommet

HVEM: Daniel Joacim Kleiven 

Hva står egentlig på spill når vi snakker om spørsmål som hvilket livssyn vi skal velge eller hvorvidt Gud eksisterer, og hva kan vi lære om dette fra ateister som Schopenhauer, Nietzsche og andre? Når alle mennesker lever sine liv ut fra noen grunnleggende konsepter om hva som er sant, godt og vakkert i tilværelsen, hvordan kan da refleksjon over eget ståsted hjelpe oss i møte med pasienter og andre med ulik bakgrunn?»

Daniel Joachim Kleiven er filosof og siviløkonom. Han er en aktiv samfunnsdebattant om dødshjelp og medredaktør av den vitenskapelige antologien Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk (2020). Han arbeider for tiden med en bok om bevissthetsfilosofi og driver i tillegg egen podcast “danieljoacim” som tar for seg tema som apologetikk, etikk, Guds eksistens og vitenskap.VALGSEMINAR 1A: “Et filosofisk rammeverk på spørsmål om liv og død” 

HVOR: Konferanserommet

HVEM: Daniel Joacim Kleiven

Spørsmål som berører enkeltmenneskers mest intime sfære, har en tendens til å bli mer emosjonelle og vanskelige å diskutere i offentligheten, slik som abort og aktiv dødshjelp. Men hvilke prinsipper ligger egentlig til grunn i disse viktige debattene om spørsmål på liv og død, og hvordan kan vi bedre forstå både motpartens og vår egen posisjon?»

Daniel Joachim Kleiven er filosof og siviløkonom. Han er en aktiv samfunnsdebattant om dødshjelp og medredaktør av den vitenskapelige antologien Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk (2020). Han arbeider for tiden med en bok om bevissthetsfilosofi og driver i tillegg egen podcast “danieljoacim” som tar for seg tema som apologetikk, etikk, Guds eksistens og vitenskap. VALGSEMINAR 1B: “Utrustet i møte med ondskap og død” 

HVOR: Storstugu 

HVEM: Torleiv Rognum 

Hvordan skal vi forholde oss til ondskap, ulykker, sykdom og død, og samtidig tro på en god Gud? 

Torleiv Rognum er professor emeritus ved Avdeling for rettsmedisinske fag ved Universitetet i Oslo. Som rettsmedisiner og forsker har han arbeidet med plutselig uventet barnedød og undersøkelser ved mistanke om barnemishandling. Han har stått for undersøkelser og identifisering av ofrene etter store ulykker og terroraksjoner slik som Scandinavian Star, Åstadulykken, Tsunamien, terrorangrepet 22. juli. Torleiv var med på den første konferansen for medisin og kristen tro – og har siden deltatt mange ganger.VALGSEMINAR 1C: “Kristen etikk i møte med bioteknologiens stadige ekspansjon” 

HVOR: Peisestugu 

HVEM: Eirik A. Steenhoff 

Endringene i bioteknologiloven av mai 2020 utvidet adgangen til fosterdiagnostikk og reproduktiv bioteknologi. I dette seminaret skal vi se på premissene bak disse endringene, og hvordan vi kan møte utviklingen ut fra kristen etikk og menneskesyn. 

Eirik A. Steenhoff er født i 1990 og jobber til vanlig som etikkoordinator i NKLF. For tiden skriver han på en bok om kristent syn på mennesket, kjønn og seksualitet. Han er utdannet innenfor teologi og bioteikk fra MF i Oslo og John Paul II Institute i Washington, DC. 
LØRDAG

ANDRE HOVEDSEMINAR: “Robust mental og åndelig helse” 

HVOR: Konferanserommet

HVEM: Øystein Elgen 

Forskning, erfaring og Bibelen gir mye kunnskap om hvordan man bygger en sunn, sann og bærekraftig psykisk og åndelig helse – og dette henger faktisk sammen! Lær om den viktige sammenhengen på seminaret. 

Øystein Elgen er lege, psykiater, og har mange år som overlege i Helse Bergen bak seg. Han driver nå egen spesialistpraksis i Bergen. Gift med Irene, 3 barn og 6 barnebarn. Øystein er særlig opptatt av fagfeltet tro-helse og samliv, han er medbygger av VI-appen.VALGSEMINAR 2A: “Hvem designer mennesket – Gud eller mennesker?” 

HVOR: Konferanserommet 

HVEM: Ola Didrik Saugstad 

Den menneskelig historie er preget av vold og trussel mot menneskeverdet. I dag utvikler vi stadig mer raffinerte tester for å påvise sykdom, lyter og egenskaper ved fosteret som deretter kan aborteres. Er det en sammenheng mellom denne utviklingen og antikkens praktisering av infanticid – spedbarndrap, og med eugenikken – arvehygienen, som sto så sterkt i de første tiårene av det 20. århundre? I USA og England skulle abort, sammen med prevensjon, hindre mennesker med dårlige arve-egenskaper å føde barn. Står dagens bioteknologiske utvikling og utviklingen av transhumanismen i en lang historisk tradisjon? Felles for disse synes å være et ønske om å forbedre og perfeksjonere mennesket.  Å avdekke og arbeide mot dette menneskesynet blir fundamentalt for at våre kristne-humanistiske verdier skal kunne overleve.

Ola Didrik Saugstad  er professor i Pediatri ved UiO fra 1991 og leder av Pediatrisk Forskningsinstitutt fra 1991-2018. Han er også Adjunct Professor i Pediatri (Nyfødtmedisin) ved Northwestern University, Chicago fra 2018. Han har de siste årene skrevet flere bøker blant annet “Når grenser Flyttes, Om ufødt liv, helse og forskning” (2007), “Kampen om oksygenet” (2019) og hans nyeste bok “Pandoras eske. Mennesket og Bioteknologien” (2022).VALGSEMINAR 2B: “Ferdig utdannet, men ikke ferdig dannet” 

HVOR: Storstugu 

HVEM: Otto Christian Rø

Om seminar: Seminaret tar for seg krevende tilpasninger som fersk yrkesutøver i helsetjenesten, spørsmål om faglig autonomi, spenninger mellom egen overbevisning og lover, forskrifter og pasientrettigheter, erfaringer med pasienters håpløshet og egne faglige begrensninger. Seminaret berører utfordringer knyttet til å være en kristen i møte med et sekulært helsevesen og pasient og pårørende med annen livsanskuelse og tro. Like viktig er muligheten som ligger i å møte pasienter på en respektfull måte, også med et blikk på eksistensielle sider ved liv og helse. Da kan legens/tannlegens kristne tro åpne for nye muligheter i møte med pasientens frykt og usikkerhet, sykdom og død.

Otto Christian Rø er styreleder i NKLF, har tidligere sittet i sentralstyret og ledet komiteen for den internasjonale studentkonferansen i regi av ICMDA i sin studietid. Han har sin kristelige bakgrunn i DnK og Lagsbevegelsen. Gift, bosatt på Kolbotn. Er spesialist i indremedisin og geriatri og har lenge arbeidet i samfunnsmedisin. Dr. med. i 1983, Master i helseadministrasjon 1984. Vært lege i Stavanger, Ullevål, Aker, Tromsø, Vadsø og Tønsberg. 1994-2000 prosjektleder for regjeringens Nasjonalt geriatriprogram. Fra 2000 til pensjonering i 2016 arbeidet i statlig helseforvaltning, Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet og leder for avd helsepersonell og utdanning, avd for global helse og sekretariatsleder for Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten. Han har hatt flere styreverv, nå medlem av menighetsrådet i Oslo domkirkes menighet.VALGSEMINAR 2C: “Å snakke med pasienter om tro”

HVOR: Peisestugu

HVEM: Øystein Elgen 

I dette seminaret fordyper vi oss i hvorfor og hvordan legen må ha fokus på pasientens Gudstro og andre eksistensielle tema. Seminarholder har tidligere hatt flere kurs for leger om temaet. Dette anses som nødvendig kunnskap for alle som vil ta hele pasienten på alvor.

Øystein Elgen er lege, psykiater, og har mange år som overlege i Helse Bergen bak seg. Han driver nå egen spesialistpraksis i Bergen. Gift med Irene, 3 barn og 6 barnebarn. Øystein er særlig opptatt av fagfeltet tro-helse og samliv, han er medbygger av VI-appen.SØNDAG

TREDJE HOVEDSEMINAR: “Skapt av Gud – Utrustet av han”

HVOR: Konferanserommet

HVEM: Torstein Huseby 

Den kristne virkelighetsforståelsen er kommet på defensiven. Seminaret vil fremme tanken om at livet er en Gave fra en Giver. Dette kan lyde banalt, men er et svært viktig poeng i en sekulær modernitet som hevder at tilværelsen kun er materialistisk og at livet er et evigvarende selvvalgt prosjekt.  I kontrast til dette hevder vi som kristne at det finnes en åpenbaring som gir oss forankring i en Skapergud, et vertikalt element som utvider livet. Vi er alle satt inn i en større fortelling enn oss selv gjennom troen på Jesus Kristus. Det gir mening og retning for livene våre og er frigjørende med tanke på menneskets grunnsynd – å være innkrøkte i oss selv.

Torstein Husby er gift, har fem barn og 18 barnebarn. Tidligere Seksjonsoverlege Dr.med. i ortopedi/overekstremitetskirurgi ved Oslo Universitetssykehus. Nå offisielt pensjonist, men jobber fortsatt 25% som lege (Norsk Pasientskadeerstatning). Er engasjert i ulike kristne fora (nestleder i NKLF, kristent studentarbeid, organisasjonen Menneskeverd, tenketanken Skaperkraft, fritidsforkynner, skribent og sparringspartner for yngre kristne forfattere, mentorering av yngre kolleger, mangeårig forbeder og seminarholder på Konferansen/Hermon). Gammel birkebeiner.